STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14,70/17, 98/19) Skupština Hrvatskog društva kožara i obućara (HDKO), na skupštini održanoj 9.6.2022. usvojila je

STATUT
Hrvatskog društva kožara i obućara

OPĆE ODREDBE

Članak 1

Hrvatsko društvo kožara i obućara (u daljnjem tekstu: Društvo) dragovoljna je znanstveno stručna udruga poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Član Hrvatskog društva kožara i obućara može biti i stranac, i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba). Hrvatsko društvo kožara i obućara djeluje na čitavom području Republike Hrvatske. Djelovanje Društva je javno. Javnost rada se provodi obavještavanjem članstva i zainteresiranih medija. Sjednice Skupštine mogu biti zatvorene za javnost kada to odluči Uprava.

Članak 2

Puni naziv udruge je Hrvatsko društvo kožara i obućara. Skraćeni naziv udruge je HDKO. Sjedište udruge je u Zagrebu, Prilaz baruna Filipovića 28a.

Članak 3

Hrvatsko društvo kožara i obućara, dalje u tekstu HDKO, ima svojstvo pravne osobe, a stječe ga upisom u registar udruga.

Članak 4

Društvo ima svoj pečat čije su izmjere 5,5×1,4 cm. Ima oblik pravokutnika, a nosi puni naziv HRVATSKO DRUŠTVO KOŽARA I OBUĆARA, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a.

Članak 5

Društvo ima svoj znak. Kvadratnog je oblika veličine 20×20 mm s bijelom pozadinom na kojoj je stilizirana koža s torbicom i cipelom s tim da je koža crne, a torbica i cipela boje pozadine znaka ili u nijansama zlatno-žute boje.

CILJEVI I ZADAĆE

Članak 6

Temeljni ciljevi i djelatnosti HDKO

1. ciljevi su:

 • okupljanje svih znanstvenika, stručnjaka i djelatnika kožarsko-prerađivačke grane sa svrhom pokretanja inicijative za razvijanje znanstveno-stručnog i stvaralačkog poticanja za poboljšanje organizacije rada i tehnoloških procesa u proizvodnji kože, krzna, obuće, kožne galanterije, i srodnih procesa unutar sektora.
 • okupljanje svih znanstvenika, stručnjaka i djelatnika za pokretanje inicijative za marketinške aktivnosti od interesa za granu i cijeli sektor

2. djelatnosti su:

 • udruživanje svojih članova sa svrhom pokretanja inicijative i poticanja razvitka tehničkih znanosti i njihove primjene u tehnološkim procesima, unapređenju proizvodnje sa svrhom postizanja visoke proizvodnosti rada i kvalitete proizvoda;
 • poticanje članova na stvaranje i razvijanje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stavova po svim bitnim tehnološkim i ekonomskim (marketinškim) pitanjima struke unutar Društva i putem suradnje sa svim institucijama u Republici Hrvatskoj značajnim za razvoj struke: HGK, Vlada RH i njena Ministarstva, visokoobrazovne i druge ustanove, Zavodi i dr. kao i međunarodne udruge i institucije;
 • sudjelovanje u radu stručnih i obrazovnih ustanova sa svrhom unapređenja organiziranja nastave i usavršavanja stručnih kadrova kožarsko-prerađivačke grane kao i organiziranje dopunskog školovanja za ostale djelatnosti u okviru HDKO;
 • održavanje znanstvenih i stručnih savjetovanja, seminara i kongresa kožarsko-prerađivačke i srodne djelatnosti;
 • posredovanje između članova Društva u zemlji i inozemstvu, po svim gospodarstvenim pitanjima vezanim za poslovanje i unaprjeđenje poslovanja;
 • sudjelovanje u organizaciji priredbi sajamskog tipa od interesa za kožarsko-prerađivačku i marketinšku djelatnost i pomoći u pripremama za učešća na međunarodnim sajmovima;;
 • izdavanje službenog glasila HDKO “Koža & Obuća”, jedinog znanstveno-stručnog časopisa kožarsko-prerađivačke djelatnosti u zemlji;
 • izdavanje stručnih i znanstvenih knjiga i radova iz kožarsko-prerađivačke, tekstilne i
  marketinške struke;
 • druge aktivnosti od interesa za Društvo.

ČLANSTVO

Članak 7

Članstvo u Društvo stječe se na zakonom utvrđeni način. Članovi mogu biti kategorizirani kao redoviti, počasni i podupirući.

Članak 8

Redoviti članovi Društva mogu biti svi djelatnici iz kožarsko-obućarske struke kojima je koža temeljni materijal za bilo koji oblik djelatnosti, proizvođači obuće od ostalih materijala (guma, tekstil, PVC i sl.), komercijalni djelatnici koji realiziraju ili nabavljaju gotove, pomoćne proizvode, svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao i stranci i strane pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu. (čl.1). Predstavnika pravne osobe u Društvo imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 9

Za počasnog člana Društva može se izabrati osoba koja ima posebne zasluge za napredak struke i Društva.

Članak 10

Podupirućim članom može postati pravna i fizička osoba koja materijalnim i financijskim sredstvima pomaže Društvu.

Članak 11

Članom Društva postaje se upisom, a prijam potvrđuje Uprava. Društvo je dužno voditi popis svojih članova elektronički ili na drugi prikladan način koji sadrži podatke o osobnom imenu za pojedinačne članove, OIB, datum rođenja, datum učlanjenja, kategoriju članstva te datum prestanka članstva. Za tvrtke naziv tvrtke, OIB, datum učlanjena i ovlaštenu osobu za zastupanje tvrtke.

Članak 12

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dobrovoljnim istupom;
 • neplaćanjem članarine;
 • isključenjem iz članstva;
 • brisanjem pravne osobe iz registra udruga.

Članak 13

Odluku o isključenju iz članstva donosi Uprava Društva. Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 8 dana nakon primitka odluke. Žalbu rješava Skupština čija je odluka konačna.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 14

Redoviti članovi Društva imaju pravo:

 • sudjelovati u svim djelatnostima Društva;
 • upravljati Društvom preko svojih predstavnika u tijelima Društva;
 • služiti se knjižnicom Društva;
 • uvida u poslovanje Društva posredovanjem članova Uprave ili tajnika odnosno nadzirati cjelokupni rad Društva. Ako član Društva smatra da je povrijeđen Statut ili neki drugi akt upozorava Nadzorni odbor koji to prosljeđuje Upravi na rješavanje;
 • koristiti sva ostala prava u svezi sa članstvom u Društvu.

Članak 15

Dužnosti redovitih članova Društva su:

 • pridržavati se odredaba Statuta i općih akata Društva, te odluka tijelima Društva;
 • djelovati na ostvarivanje ciljeva i zadaća Društva;
 • čuvati ugled i poštivati disciplinu Društva;
 • uredno plaćati članarinu;
 • izvršavati sve ostale obveze u svezi sa članstvom u Društvu.

TIJELA DRUŠTVA

Članak 16

Tijela Društva su:

 1. Skupština,
 2. Predsjednik,
 3. Uprava,
 4. Nadzorni odbor.

Članak 17

Skupština je najviše tijelo Društva. Skupštinu čine svi redoviti članovi Društva. Na Skupštinu se pozivaju svi članovi Društva. Skupštini mogu prisustvovati počasni i podupirući članovi Društva kao i pozvani gosti bez prava glasa.

Članak 18

Skupština Društva obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune usklađene sa zakonskim propisima;
 • usvaja ili ne usvaja ostale opće akte na prijedlog Uprave;
 • utvrđuje politiku Društva i mjere za njeno provođenje;
 • odlučuje o visini članarine i ostalih potpora članica u troškovima Društva od zajedničkog interesa na prijedlog Uprave;
 • prihvaća ili ne prihvaća izvješće Uprave i Nadzornog odbora o radu Društva u minulom mandatnom razdoblju;
 • donosi plan i program rada;
 • donosi financijski plan i odobrava ili ne odobrava zaključni račun Društva;
 • rješava prijedloge i žalbe članova;
 • bira i razrješava članove Uprave i Nadzornog odbora i drugih tijela koje osniva Skupština;
 • posebno bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika Društva. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik svoje funkcije obnašaju i u Upravi, odnosno članovi su Uprave na vrijeme od 3 godine ili do razrješenja;
 • donosi odluku o prestanku rada Društva;
 • odlučuje i o drugim pitanjima koja proizlaze iz zakonskih propisa, ovog Statuta i drugih općih akata Društva.

Članak 19

Skupština se održava najmanje jedanput godišnje. Može biti izvještajna, izborna ili izvanredna. Godišnju Skupštinu saziva Uprava. Ako Uprava ne sazove Skupštinu saziva je Nadzorni odbor. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi. Saziva je Uprava, Nadzorni odbor ili najmanje 10 (deset) članova Društva. Na izvanrednoj Skupštini raspravlja se isključivo o točkama dnevnog reda zbog kojih je Skupština sazvana. U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva posljednja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 10 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 20

Skupština se saziva pisanim putem ili elektroničkom poštom i to najkasnije 8 dana prije njezina održavanja. Poziv mora sadržavati mjesto, dan i sat održavanja i njezin dnevni red. Samo u iznimnim uvjetima izvanredna sjednica Skupštine Društva. može se sazvati i bez pisanog poziva i predloženog dnevnog reda.

Članak 21

Skupštinu otvara i vodi predsjednica Društva ili određeni zamjenik. Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutno najmanje 20 redovitih članova Hrvatskog društva kožara i obućara. Ako je prisutno manje od 20 članova, nakon 15 (petnaest) minuta čekanja od vremena zakazanog početka skupštine, skupština može početi sa radom. Sve odluke su pravovaljane ako su usvojene većinom glasova prisutnih redovitih članova Društva..

Članak 22

Na Skupštini se odluke donose većinom glasova nazočnih članova Društva javnim glasovanjem. Za donošenje Statuta, te izmjena i dopuna Statuta i odluke o prestanku rada Društva, odlučuje se dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine. O radu Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednica.

U iznimnim slučajevima, ako je većina redovitih članova suglasna, skupština se može održati i bez održavanja sjednice, razmjenom elektroničke pošte, u kojem slučaju odluka se donosi većinom pristiglih glasova. Odluku skupštine donesenu razmjenom elektroničke pošte potrebno je zapisnički konstatirati na sljedećoj sjednici Skupštine.

Članak 23

Skupština donosi odluku o davanju ovlaštenja za zastupanje Društva. Za zastupanje Društva mogu se ovlastiti najviše tri osobe i to predsjednik, tajnik i voditelj komercijalno financijskih poslova. Svatko od njih odgovara za svoj djelokrug rada predviđen Statutom. Za svoje obveze Društvo odgovara cjelokupnom imovinom.

Također donosi odluku o prestanku ovlaštenja za zastupanje.

PREDSJEDNICA

Članak 24

Predsjednica Društva je ujedno i predsjednica Uprave. Imenuje ju i razrješava Skupština Društva (čl.18.). Jednog ili više kandidata Skupštini predlaže Uprava putem Odbora za kadrove. Na samoj Skupštini najmanje 10 prisutnih sa potpisima može predložiti svog kandidata s njegovim pristankom. Predsjednik se bira na 3 (tri) godine ili do ranijeg razrješenja. Može biti ponovno biran. Podnosi izvješće na godišnjoj Skupštini o radu Društva.

Članak 25

Predsjednik zastupa i predstavlja Društvo prema trećim osobama na vlastitu odgovornost, a za svoj rad odgovara Skupštini. Rukovodi Društvom u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Društva, te odlukama Skupštine i Uprave. Odgovara za zakonitost rada Društva. U slučaju privremene ili trajne spriječenosti zamjenjuje ga dopredsjednik ili tajnik Društva o čemu odluku donosi Uprava.

UPRAVA

Članak 26

Uprava je operativno poslovodno i izvršno tijelo Društva. Uprava ima 5 (pet) članova. Pored predsjednika, dopredsjednika i tajnika, Skupština bira još dva člana od članova Društva. Mandat Uprave traje 3 (tri) godine ili do izbora nove Uprave. Skupština može u svako doba razriješiti dužnosti cijelu Upravu ili neke njene članove. Ako se broj članova Uprave smanji ispod polovice izabranih, Uprava može izabrati nove članove čiji se izbor mora potvrditi na
sljedećoj sjednici Skupštine.

Članak 27

Uprava obavlja sljedeće poslove:

 • rukovodi poslovima Društva između zasjedanja Skupštine;
 • provodi odluke i zaključke Skupštine, usvojeni program i poduzima mjere za njihovo ostvarivanje;
 • utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune, te autentično tumači odredbe Statuta između dvije Skupštine Društva;
 • odlučuje o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva Društva;
 • koordinira suradnju sa odgovarajućim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu;
 • odlučuje o učlanjenu u međunarodne udruge;
 • po potrebi osniva odbore od interesa za rad Društva: za kadrove, za marketing, za razvoj i tehnologi­ju struke, uređivački odbor, odbor za web stranicu i druge. Članovi odbora mogu biti samo članovi Društva a bira ih Uprava kojoj su odgovorni za svoj rad. Broj članova odbora određuje Uprava, a mora ih biti najmanje tri. Predsjednika odbora biraju članovi između sebe. Na sjednice odbora mogu se pozvati i drugi članovi, a također i nečlanovi Društva, koji mogu doprinijeti rješavanju problema o kojima odbor raspravlja;
 • bira i razrješava operativu Društva. Operativom rukovodi voditelj (ili direktor) komercijalno-financijskih poslova. Operativu čine glavni i odgovorni urednik časopisa Koža & Obuća, urednik/ci, urednik web portala i knjigovođa. Njih također bira Uprava. Mandat svakome traje do opoziva;
 • za pojedine poslove može po potrebi angažirati potreban broj djelatnika-volontera.
 • predlaže Skupštini visinu članarine i visinu pretplate za časopis “Koža & Obuća” (ako
  postoji pretplata), program rada, financijski plan i završni račun;
 • predlaže dnevni red za skupštinu i razmatra prijedloge s materijalima za sjednice Skupštine;
 • utvrđuje visinu honorara suradnika, te visinu dnevnica i putnih troškova usklađenih sa zakonskim propisima;
 • izrađuje prijedloge i donosi opće akte iz svoje nadležnosti;
 • utvrđuje ostale prijedloge koji dolaze na dnevni red Skupštine, odlučuje o drugim pitanjima koja proizlaze iz zakon­skih propisa i Statuta Društva, te poslovima koje joj dodijeli Skupština;

Članak 28

Uprava donosi svoje odluke na sjednicama koje se održavaju po potrebi. Sjednice saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili tajnik. Za pravovaljano odlučivanje na sjednici je potrebna nazočnost većine članova Uprave. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Uprave. U slučaju jednake podjele glasova, odlučuje glas predsjednika ili njegovog zamjenika koji predsjedava sjednici. O radu sjednice Uprave vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i tajnik. Na sjednicu Uprave može se pozvati svaki član, kao i nečlan, Društva za kojeg se procjeni da može pomoći u predlaganju rješenja razmatrajućeg problema..

Članak 29

Za svoj rad Uprava odgovara Skupštini, a članovi Uprave su za svoj rad odgovorni Upravi. O svom radu Uprava podnosi izvješće Skupštini Društva.

Članak 30

Tajnik Društva obavlja ove poslove:

 • priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose Uprava i Skupština, te provodi odluke i zaključke Uprave i Skupštine;
 • organizira izradu općih akata Društva;
 • sa predsjednikom predlaže dnevni red i datum sjednice Uprave i Godišnje skupštine;
 • vodi zapisnike na sjednicama Uprave;
 • vodi evidenciju članstva Društva ( članak 11. Statuta )
 • koordinira rad sa svim odborima i sekcijama Društva;
 • kontaktira sa svim domaćim i stranim institucijama ( komore, ministarstva, obrazovne institucije i druge ).
 • Vodi evidenciju članstva Društva ( članak 11. Statuta )

UNUTRAŠNJI NADZOR

NADZORNI ODBOR

Članak 31

Nadzorni odbor je tijelo Skupštine koje nadzire i kontrolira čitavo poslovanje Društva putem kontrole poslovanja, kontrole poštivanja statutarnih i drugih akata, financijske kontrole, zaštite imovine i drugih prava. Nadzorni odbor bira Skupština na 3 (tri) godine. Ima 3 (tri)člana (predsjednika i 2 člana). Sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u tijeku od šest mjeseci. Članovi Nadzornog odbora moraju biti članovi Društva, ali ne mogu istovremeno biti članovi drugih tijela Društva. Predsjednika bira Nadzorni odbor između sebe.

Članak 32

Radom Nadzornog odbora rukovodi njegov predsjednik. O radu sjednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik. Nadzorni odbor radi na temelju Statuta. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini. Izvješće podnosi Skupštini najmanje jedanput godišnje.

Članak 33

Svi ostali nadzori (inspekcijski, financijski i upravni) nad radom Društva vrše se prema Zakonu o udrugama (VII.NADZOR)

IMOVINA HDKO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 34

Imovina Društva sastoji se od:

 • materijalne imovine,
 • novčanih sredstava koja je Društvo steklo obavljanjem svojim aktivnosti (Članak 30. Zakona o udrugama i članak 35 Statuta)
 • pokretnina,
 • prava

Članak 35

Društvo ostvaruje prihode od:

 • članarine i članskih doprinosa
 • oglasa u časopisu „Koža & Obuća“, web stranice (bannera), organizacije kongresa, znanstveno-stručnih skupova, seminara, tečajeva, različitih vrsta sajmova i dr.
 • izdavačke djelatnosti sukladno zakonu,­
 • izvanrednih prihoda članova za pokriće troškova Društva od zajedničkog interesa
 • ostalih izvanrednih prihoda sukladno zakonu (sponzorstva, donacije, pokroviteljstva)

Visinu članarine predlaže Uprava, a potvrđuje Skupština Društva.

Članak 36

Materijalno-financijsko poslovanje Društva obavlja se prema propisima koji vrijede za neprofitne organizacije na temelju Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 37

Eventualna ostvarena dobit Društva koristit će se za obavljanje i unapređenje djelatnosti društva i to prvenstveno za izda­vačku djelatnost (časopis “Koža & obuća”, ostala stručna i znanstvena izdanja), za nabavku stručne literature, za održavanje stručnih savjetovanja i kon­gresa i za sve oblike stručne edukacije članstva.

IZDAVAČKA DJELATNOST

Članak 38

Sukladno članku 6 ovog Statuta, Društvo izdaje svoje službeno glasilo “Koža & obuća” koje ima Uređivački odbor i glavnog i odgovornog urednika kojeg bira Uprava. Društvo također može izdavati stručne, znanstvene i druge radove iz kožarsko-prerađivačke i marketinške djelatnosti.

PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Likvidacija Društva i likvidator

Članak 39

Društvo može prestati radom odlukom Skupštine ili rješenjem o prestanku i brisanju iz registra, koje donosi tijelo državne uprave nadležno za registraciju Društva U slučaju prestanka rada Društva, sva sredstva i imovina predaje se obrazovnim ustanovama koje obrazuju kadrove za potrebe kožarsko-prerađivačke djelatnosti.

Članak 40

Nakon donošenja odluke o prestanku rada Društva provodi se postupak likvidacije i bira likvidator po čl.49. i čl.50. Zakona o udrugama. Za likvidatora se predlaže fizička ili pravna osoba, koju imenuje Uprava, i upisuje u registar udruga.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 41

Statut je temeljni opći akt Društva koji sadrži osnovne odredbe o organizaciji rada i djelovanja Društva na temelju kojeg se donose ostali opći akti Društva.

Članak 42

Ovaj Statut usvojen je kada se za njega izjasni Skupština, a stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Sanja Ercegović Ražić