IZJAVA O ETICI I ZLOUPOTREBI OBJAVLJIVANJA

Časopis Koža & Obuća s ISSN 0450-8726 (tisak) i ISSN 1849-9767 (elektronički) postoji još od 1952. godine, a objavljuje ga Hrvatsko društvo kožara i obućara.

Obveze i odgovornosti autora, recenzenata i urednika su u skladu s načelima COPE – Odbora za etiku objavljivanja – COPE Council, Ethical guidelines for peer reviewers. September 2017. Informacije su usvojene i dostupne na: https://publicationethics.org.

Obveze i odgovornosti autora:

 1. Standardi pisanja – autori koji prijavljuju originalna istraživanja trebaju držati do točnosti rezultata i trebaju dati objektivnu raspravu o značajnosti ili znanstvenom doprinosu rada. Rukopis treba sadržavati dovoljno pojedinosti i reference kako bi se omogućilo drugima da repliciraju rad. Lažne ili svjesno netočne izjave predstavljaju neetičko ponašanje i nisu prihvatljive.
 2. Originalnost i plagijat – prijavljeni rukopis izvorni je autorov rad i ne smije biti objavljen s istim ili sličnim naslovom prije, te se ne smije prijaviti ni jednom drugom uredništvu niti bilo kojem Međunarodnom odboru u elektronskim, tiskanim ili drugim medijima.
 3. Višestruka, nepotrebna ili istodobna publikacija – autori ne bi trebali prijavljivati rukopise koji opisuju ista istraživanja u više od jedne publikacije. Prijavljivanje istog rukopisa u više od jednog časopisa istodobno, predstavlja neetičko ponašanje. Autor ne bi trebao prijaviti prethodno objavljeni rad na razmatranje u drugom časopisu.
 4. Autorstvo rukopisa – autorstvo rada se treba ograničiti na osobe koje su dale značajan doprinos koncepciji, dizajnu, izradi i pisanju rukopisa. Svi oni koji su dali značajan doprinos bi trebali biti navedeni kao koautori. Osobe koje su sudjelovale u određenim sadržajnim aspektima istraživanja bi trebale biti navedene u dijelu “Zahvale”. Prijavitelj rada bi trebao osigurati da samo autori koji su doprinjeli rukopisu budu uključeni kao koautori istog, te da su svi koautori pročitali i odobrili konačnu verziju rukopisa za prijavu u časopis.
 5. Literaturne reference – podaci i citati iz ostalih radova objavljenih u časopisima i drugim tehničkim i znanstvenim publikacijama trebaju biti jasno označeni.
 6. Objavljivanje i sukob interesa – niti najmanji sukob interesa ne smije proizlaziti prema trećim osobama, objavljivanjem podataka u prijavljenom rukopisu. Kod prijave rada treba navesti sve izvore financijske potpore istraživanju.
 7. Istraživanja koja uključuju ljude ili životinje – kod ovakvih istraživanja potrebna su odgovarajuća odobrenja, licence ili registracije prije početka istraživanja. Na zahtjev urednika, autori trebaju dostaviti dokaze da za prijavljeni rukopis imaju odgovarajuće dokumente etičkog povjerenstva (npr. kopije odobrenja, licenci, obrasci za pristanak sudionika i sl.).

Obveze i odgovornosti recenzenata:

 1. Doprinos odlukama urednika – recenzenti pomažu uredniku u donošenju odluka i, kroz uredničku komunikaciju s autorom, također mogu pomoći autoru u poboljšanju rukopisa.
 2. Pravovremenost – recenzent treba prihvatiti poziv za recenziju, ako je kvalificiran za ocjenjivanje određenog rukopisa, te ako pristaje pripremiti recenziju u predloženom vremenskom okviru.
 3. Povjerljivost – recenzenti bi se tijekom recenzije trebali suzdržati od korištenja informacija dobivenih tijekom postupka evaluacije rada, za vlastitu ili drugu korist, te diskreditiranja autora. Druge osobe ne bi trebale biti uključene u pregled rukopisa, osim uz posebno odobrenje urednika. U tom slučaju te osobe bi trebale dobiti i odgovarajuće priznanje za svoj recenzentski doprinos.
 4. Objektivnost i zahvala – recenzije se provode objektivno, a recenzenti jasno izražavaju svoje stavove uz odgovarajuće argumente. Stoga niti jedna osobna kritika autora nije prihvatljiva. Recenzenti trebaju identificirati relevantne objavljene radove koje autori nisu naveli. Svaki opis istraživanja prethodno objavljenog rada treba biti popraćen relevantnim navodom izvora.
 5. Konkurencija ili sukob interesa – konkurentski interesi mogu biti osobni, financijski, intelektualni, stručni, politički ili vjerski. Recenzent ne smije recenzirati rukopise s kojima može imati sukobe interesa, a koji proizlaze iz konkurentskih, suradničkih ili drugih odnosa s bilo kojim od autora, tvrtki ili institucija prijavitelja rukopisa.

Obveze i odgovornosti urednika:

 1. “Poštena igra” – urednik ocjenjuje prijavljene rukopise na osnovi intelektualnog sadržaja, bez obzira na rasu, spol, seksualnu orijentaciju, vjeroispovijest, etničko podrijetlo, državljanstvo ili političku opredijeljenost autora.
 2. Recenzentski postupak – svi su rukopisi podvrgnuti recenzentskom postupku nakon ocjene rada od strane urednika. Rukopisi prikladni za recenziju šalju se dvojici stručnjaka iz područja istraživanja rukopisa. Recenzenti daju svoje povratne informacije ili primjedbe na rukopis u određenom vremenu. Ovisno o recenzentskoj evaluaciji urednik će donijeti konačnu odluku o rukopisu, što može biti odbijanje ili objavljivanje, bez ili uz dodatne korekcije rukopisa.
 3. Odabir recenzenta – urednici osiguravaju odgovarajuće recenzente koji su u stanju ocijeniti rad objektivno, bez odbijanja rada iz konkurentskih interesa.
 4. Povjerljivost – urednik i uredništvo ne smiju otkrivati nikakve informacije o prijavljenom rukopisu bilo kome, osim autoru za korespondenciju, recenzentu ili mogućim recenzentima, te ostalim uredničkim savjetnicima i izdavaču.
 5. Otkrivanje informacija i sukob interesa – neobjavljeni materijali otkriveni u podnesenom rukopisu ne smiju se koristiti u vlastitom istraživanju urednika bez izričitog pismenog pristanka autora.