UPUTE ZA AUTORE

Autori su odgovorni za sadržaj svog rada. Radovi se objavljuju na hrvatskom jeziku s time da se naslov, sažetak i ključne riječi pišu i na engleskom jeziku. Rukopisi pristigli na engleskom jeziku objavljuju se na engleskom jeziku. Rukopisu se predaju uredništvu u elektroničkom obliku i šalju na adresu editor@hdko.hr.

Kategorizacija radova se vrši na:

 • izvorne znanstvene
 • pregledne radove
 • stručne radove

Sadržaj rada treba biti napisan u 3. licu. Rad je potrebno podijeliti na poglavlja i odlomke korištenjem klasifikacije. Poglavlje i odlomak trebaju imati svoj podnaslov koji se piše kao i ostali tekst, ne velikim slovima, bez podcrtavanja i bez razmaknutih slova. Uredništvo određuje vrstu slova, sloga i sl.

Opseg rukopisa rada u pravilu ne bi smio prelaziti 15 autorskih kartica uključujući slike, crteže i tablice.

Naslov (glava) rada treba sadržavati slijedeće podatke:

 • naslov rada
 • ime i prezime autora
 • naziv ustanove/tvrtke
 • mjesto ustanove/tvrtke u koji autor(i) radi

Naslov se piše na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sažetak se piše za izvorne znanstvene radove, pregledne i stručne radove. Sažetak se piše na jeziku rukopisa i engleskom jeziku. Sažetak sadrži osnovne informacije o radu i glavne rezultate rada. Sažetak treba sadržavati 300-400 riječi.

Sadržaj rada u pravilu ima sljedeće dijelove:

 • uvod (uključujući teoriju)
 • eksperimentalni dio
 • raspravu i zaključak

Uvod rada sadržajno se usmjerava sa šireg područja prema temi koja se obrađuje u radu. U njemu se daje pregled dosadašnjih istraživanja. Rezultati rada se prikazuju u tablicama i dijagramima. U radu se koriste SI mjerne jedinice. Sadržaj i način pisanja tablica, prikaz dijagrama i eventualno slika, trebaju biti jasno razumljivi i bez čitanja teksta. Tablice i slike imaju odvojenu numeraciju. Slike i opis slika daju se kao zaseban prilog. Slova i brojke moraju biti čitljivi i nakon eventualnog umanjenja. Fotografije i crteži trebaju biti kvalitetni.

Formule i jednadžbe pišu se u tekstu i označavaju se rednim brojem.

Literaturni citati navode se u tekstu rednim brojem kako su navedeni u radu, a navode se u uglatoj zagradi arapskim slovima.

Primjeri navođenja literaturnih citata u popisu je sljedeći:

za časopise:

 • Skenderi Z., Akalović J.: Osvrt na zakonsku regulativu za područje kože, obuće i galanterije – II. Dio, Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču, Koža & Obuća 60 (2013.) 7-9, 10-12

za knjige:

 • Goonetilike R.S.: The Science of Footwear, CRC Press 2013, 113-126

za zbornike:

 • Žuvela Bošnjak F. i sur.: Toplinska stabilnost i otpornost na savijanje goveđih koža za izradu lica obuće, Zbornik radova Tekstil, koža i obuća – sektor „održivog“ razvoja u RH, 11. Znanstveno-stručno savjetovanje tekstilna znanost i gospodarstvo, Ercegović Ražić S. (ur.), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 2018, 168-173

za web stranice:

Za reference iz popisa korištene literature koje imaju više od dva autora koristiti kraticu nakon navođenja prvog autora: i sur. ili et al (za strane navode).

Ovdje možete preuzeti predložak za pisanje rukopisa: KiO_template_hrv.docx

Probne otiske radova Uredništvo šalje dopisnom autoru na ispravak.

Uvjeti za predaju rukopisa

Prije slanja rukopisa autori su dužni potvrditi sukladnost rukopisa:

 1. Poslani rukopis za objavu nije prethodno objavljen niti se nalazi u recenzijskom postupku za objavu u drugom časopisu.
 2. Datoteka koja sadrži rukopis je u Microsoft Word ili RTF formatu.
 3. URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
 4. Tekst rukopisa ima jednostruki razmak; font je 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
 5. Rukopis ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u prethodnom tekstu.

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava i daju časopisu pravo prvog objavljivanja. Časopis omogućuje slobodan pristup radovima uz uvjet navođenja autorstva i izvornog objavljivanja.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese elektroničke pošte prijavitelja radova koristit će se isključivo u svrhu objave rada u časopisu i neće biti korišteni u drugu svrhu.